เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการจองคิวล่วงหน้า

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการจองคิวล่วงหน้า โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ ซึ่ง"เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ" นี้เป็นการใช้ร่วมกับข้อตกลงสำหรับผู้รับบริการ ซึ่งใช้บังคับระหว่าง ผู้ให้บริการ กับท่าน

1. การยอมรับเงื่อนไข

ก.   การให้บริการจองคิวล่วงหน้าเป็นการให้บริการแก่ท่านตามเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้
("เงื่อนไขการให้บริการ") และ "ข้อตกลงสำหรับผู้รับบริการ
"  ทั้งนี้ "เงื่อนไขการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การใช้บริการ ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการนี้ นอกจากนี้ในการใช้บริการ ท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบของที่จะโพสต์ให้ทราบบนเว็บไซต์

ข.   ท่านยอมรับว่าการสร้างรหัสผ่านบัญชี ผู้รับบริการและ/หรือการใช้บริการถือเป็นการยอมรับใน "เงื่อนไขการให้บริการนี้และการใช้ บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการทบทวน และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม "เงื่อนไขการให้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขที่ได้มีการทบทวนและแก้ไขแล้วทุกประการนั้น

ค.  เว้นเสียแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกำหนดไว้ไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขในการให้บริการแล้วนั้นให้ถือว่าอยู่ภายใต้ "เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยทั้งสิ้นทุกประการ

ง.   การให้บริการจองคิวล่วงหน้า.. เป็นเพียงการพิจารณาเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาและรับจองคิวล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการเท่านั้น อันจะไม่ถือเป็นเงื่อนไขการนับระยะเวลาในการพิจารณา ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

จ.   การตรวจสอบเอกสารและรับจองคิวล่วงหน้าเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการเท่านั้นไม่ถือเป็นการยื่นคำร้องขอคืน/หรือขอยกเว้นอากรตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคืนอากรหรือยกเว้นอากรแต่อย่างใด ผู้รับบริการยังคงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับนั้นๆ  

2. ข้อผูกพันในการลงทะเบียน

          ท่านยอมรับที่จะ (1) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวท่านเอง และระบุข้อมูลดังกล่าวลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (2) คงไว้ และแก้ไขปรับปรุง"ข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ตรงตามความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ในทุกขณะ ทั้งนี้ หากท่านให้ "ข้อมูลการลงทะเบียน" ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเรามีข้อสงสัยว่า "ข้อมูลการลงทะเบียน" ของท่านไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์แล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการใช้บริการของท่านได้ในทันที

3. การลงทะเบียน

ก. ในการใช้บริการ ท่านต้องให้ข้อมูลแก่เราเพื่อใช้ในการตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน

ข. หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้เพียงพอในการตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน เรามีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ทั้งนี้ ท่านรับรองว่าข้อมูลการลงทะเบียนที่ให้เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ค. ท่านตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการท่านต้องมีความสามารถในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์

4. รหัสผ่านสำหรับผู้ถือบัตรและมาตรการความปลอดภัย

          ข้อมูลการลงทะเบียน หรือข้อมูลอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบที่ท่านให้ หรือกำหนดขึ้นเพื่อใช้บริการ นั้น ท่านจะไม่โอน หรือขายการใช้งาน หรือการเข้าถึงให้กับบุคคลอื่น ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อพบว่า มีการใช้รหัสผ่าน หรือข้อมูลสำหรับการตรวจสอบของท่าน หรือเมื่อมีการละเมิดมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต อนึ่ง ท่านตกลงและยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม "เงื่อนไขการให้บริการ"

5. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน

          เราจะเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของท่านที่ท่านได้ให้ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

6. สิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติ

          ท่านจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้:

ก. ปลอม และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดเพื่อใช้บริการ

ข. อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือส่งเอกสารใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ

ค. สแปม และ/หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อความเสียหายแก่เว็บไซต์ และ/หรือบริการ

ง. ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนปลง ปรับปรุง ให้ช่วงสิทธิ แปลข้อความ ขาย เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับการให้บริการหรือเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ใช้ในการเชื่อมต่อการให้บริการ

จ. ลบคำประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดที่มีในการให้บริการ

ช. ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ วิธีการในการค้นหาหรือเรียกดูเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ ไม่ว่าทั้งในแบบอัตโนมัติ และ/หรือในรูปแบบการสร้างขึ้นด้วยตนเอง เพื่อการเรียกดู หรือทำดัชนี "ขุดข้อมูล" หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ หรือดักโครงสร้างข้อมูล หรือข้อมูลของเว็บไซต์หรือบริการ รวมทั้งเนื้อหาภายในเว็บไซต์

ซ. แทรกแซง หรือรบกวนการทำงานของการให้บริการหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการให้บริการ หรือละเมิด "เงื่อนไขการให้บริการ" ฉบับนี้ หรือข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือระเบียบอื่นใด

ฌ. ละเมิดกฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เอกสารที่ตีความโดยฝ่ายปกครองหรือศาลภายในและ/หรือระหว่างประเทศ หรือระเบียบและข้อกำหนดใดๆ ไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

7. ความรับผิดชอบ

          ก. เราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญเสีย และหรือเสียหายซึ่งตามมา หรือซึ่งบังเอิญเกิดขึ้น หรือซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นใด เช่น ความเสียหายแก่บริการทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการ

ข. เราจะไม่รับผิดชอบ และไม่ชดใช้ความเสียหายอันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด และความเสียหายอันเกิดจากไวรัสที่อาจแพร่เข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเนื่องมาจากการเข้าสู่เว็บไซต์ การใช้งาน หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้